Start Artsliste Fuglebilder Utenlandssida Hagaveien Statistikk
 
Under ser du en artsliste over alle fugleartene jeg har observert i Norge, satt opp i systematisk rekkefølge. Totalt har jeg nå observert 280 "ville" eller "spontane" arter her i landet, og i tillegg til dette har jeg tatt med stripegås, snøgås, rødhalsgås, rustand, rødfotand (x stokkand), brudeand og fasan i oversikten under. Dessuten er observasjonen av rødhalsgås ikke å betrakte som "spontan". Disse regnes som regel ikke som spontane arter i Norge, fordi forekomsten av de skyldes utsetting og rømninger fra dyrehager. Hvis du trykker på artsnavnet under vil du få opp et vindu med alle observasjonene jeg har lagt inn av arten på www.artsobservasjoner.no/fugler.

Du kan også få opp et vindu med artslista mi fra artsobs ved å klikke HER.

 

Knoppsvane

Vaktel Tundralo Vipe Linerle Toppmeis
  Dvergsvane (Fasan) Vipe Dvergterne Sidensvans Svartmeis
 

Sangsvane

Smålom Polarsnipe Svartterne Fossekall Blåmeis
 

Sædgås

Storlom Sandløper Lomvi Gjerdesmett Kjøttmeis
 

Kortnebbgås

Islom Sandsnipe Polarlomvi Jernspurv Spettmeis
  Tundragås Gulnebblom Dvergsnipe Alke Rødstrupe Trekryper
 

Grågås

Dvergdykker Temmincksnipe Teist Nattergal Tornskate
  (Stripegås) Toppdykker Tundrasnipe Alkekonge

Blåstrupe

Varsler
  (Snøgås) Gråstrupedykker Fjæreplytt Lunde

Rødstjert

Nøtteskrike
 

Ringgås

Horndykker Myrsnipe Bydue Buskskvett Lavskrike
 

Hvitkinngås

Svarthalsdykker Styltesnipe Skogdue Asiasvartstrupe Skjære
 

Kanadagås

Havhest

Fjellmyrløper

Ringdue Steinskvett Nøttekråke
  (Rødhalsgås) Havsvale

Brushane

Tyrkerdue

Ringtrost

Kaie

  Niland Stormsvale Kvartbekkasin

Turteldue

Svarttrost

Kornkråke

  (Rustand)

Havsule

Enkeltbekkasin

Gjøk

Gråtrost

Kråke

 

Gravand

Storskarv

Dobbeltbekkasin

Hubro

Måltrost

Svartkråke
  (Brudeand)

Toppskarv

Rugde Haukugle

Rødvingetrost

Ravn

  Mandarinand Rørdrum

Svarthalespove

Spurveugle

Duetrost

Stær

 

Brunnakke

Egretthegre

Lappspove

Kattugle Gresshoppesanger

Gråspurv

  Amerikablesand

Gråhegre

Småspove

Slagugle Elvesanger

Pilfink

  Snadderand

Stork

Storspove

Lappugle

Sivsanger

Bokfink

 

Krikkand

Vepsevåk Sotsnipe Hornugle Busksanger

Bjørkefink

  Amerikakrikkand

Havørn

Rødstilk

Jordugle

Myrsanger

Gulirisk
 

Stokkand

Sivhauk

Gluttsnipe

Perleugle

Rørsanger

Grønnfink

  (Rødfotand)

Myrhauk

Skogsnipe

Nattravn Trostesanger

Stillits

 

Stjertand

Hønsehauk

Grønnstilk

Tårnseiler

Gulsanger

Grønnsisik

  Knekkand

Spurvehauk

Strandsnipe

Isfugl Svarthodesanger

Tornirisk

 

Skjeand

Musvåk

Steinvender

Vendehals

Hauksanger

Bergirisk

 

Taffeland

Fjellvåk

Svømmesnipe

Gråspett

Møller

Gråsisik

  Ringand

Kongeørn

Polarsvømmesnipe

Grønnspett

Tornsanger

Brunsisik

 

Toppand

Fiskeørn

Polarjo

Svartspett

Hagesanger

Polarsisik
 

Bergand

Tårnfalk

Tyvjo

Flaggspett

Munk

Båndkorsnebb
 

Ærfugl

Dvergfalk

Fjelljo Hvitryggspett Østsanger

Grankorsnebb

  Praktærfugl Lerkefalk

Storjo

Dvergspett

Lappsanger

Furukorsnebb

  Stellerand Jaktfalk Steppemåke

Tretåspett

Fuglekongesanger Trompeterfink
 

Havelle

Vandrefalk

Svartehavsmåke

Sanglerke

Gulbrynsanger

Rosenfink

 

Svartand

Vannrikse

Dvergmåke

Trelerke

Bøksanger

Konglebit

  Brilleand Myrrikse

Hettemåke

Fjellerke

Gransanger

Dompap

 

Sjøorre

Åkerrikse Ringnebbmåke

Sandsvale

Løvsanger

Kjernebiter

 

Kvinand

Sivhøne

Fiskemåke

Låvesvale

Fuglekonge

Lappspurv

 

Lappfiskand

Sothøne

Sildemåke

Taksvale

Gråfluesnapper

Snøspurv

 

Siland

Trane

Gråmåke

Trepiplerke

Dvergfluesnapper Hvithodespurv
 

Laksand

Tjeld

Kaspimåke

Heipiplerke

Svarthvit fluesnapper

Gulspurv

  Jerpe

Dverglo

Grønlandsmåke Lappiplerke

Skjeggmeis

Hortulan

  Lirype

Sandlo

Polarmåke

Skjærpiplerke

Stjertmeis

Vierspurv
 

Fjellrype

Hvitbrystlo Svartbak Vannpiplerke

Løvmeis

Dvergspurv
  Orrfugl Boltit Krykkje

Gulerle

Granmeis Sivspurv
  Storfugl Heilo Makrellterne Vintererle Lappmeis  


Oppdatert:
02.01.2015 16:00:54   Webmaster: oddrygh@online.no